Προϊόντα & υπηρεσίες απόλυτα προσαρμοσμένα στους στόχους και τις απαιτήσεις σας

Η Mount Street προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών σε πολλαπλούς τομείς. Τα στελέχη μας αξιοποιώντας τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά συστήματα παρέχουν λύσεις που ικανοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Διαχείριση δανείων, πιστωτικές διευκολύνσεις, διαχείριση εξασφαλίσεων

 • Διαχείριση ρευστών κεφαλαίων και πληρωμών προτεραιότητας (waterfall), επεξεργασία πληρωμών, έλεγχος διαχείρισης λογαριασμών
 • Υπολογισμοί τόκων και αναφορές κινήσεων λογαριασμών, καθορισμός επιτοκίων, επιβεβαίωση εμβασμάτων
 • Διαχείριση σχέσεων με δανειολήπτες, πιστωτές κι άλλους ενδιαφερόμενους
 • Διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων, παρακολούθηση όρων δανειακών συμβάσεων και συμμόρφωσης δανειολήπτη
 • Αιτήσεις παραίτησης, αποποίησης (waivers) και τροποποίησης
 • Διαχείριση πακέτων εγγυήσεων για λογαριασμό του δανειστή ή ομάδας δανειστών

Επιτήρηση Περιουσιακών Στοιχείων

 • Ολοκληρωμένη εκτίμηση κινδύνων και παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων/παγίων
 • Αναλυτικά στοιχεία απόδοσης, έγκαιρος προσδιορισμός κινδύνου και διαχείριση δυνητικών κινδύνων και προληπτικών ενδείξεων κινδύνου
 • Επισκόπηση κινδύνων αγοράς, βάσει δικαοδοσίας και κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων
 • Επισκόπηση κεφαλαιουχικών και λειτουργικών δαπανών έναντι του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Εξατομικευμένες λύσεις αναφορών προς την διοίκηση ή τους επενδυτές

Δομημένα Προϊόντα και Υπηρεσίες Διαχείρισης

 • Παροχή υπηρεσιών ως κύριος, εξειδικευμένος ή υποστηριστικός servicer, εκπρόσωπος ομολογιούχων σε πληθώρα εκδόσεων εξασφαλισμένων ομολόγων ακίνητης περιουσίας (CMBS), ιδιωτικών τοποθετήσεων και mini-bonds
 • Συντονισμός και συνεργασία με συναλλασσόμενα μέρη, ομολογιούχους και οίκους αξιολόγησης
 • Εκπόνηση πρότυπων αναφορών-εκθέσεων με λεπτομερή σχολιασμό επί δανείων, περιουσιακών στοιχείων και μισθώσεων
 • Πλήρης σειρά Κανονιστικών Αναφορών-Εκθέσεων Τιτλοποίησης που προβλέπονται στα προγράμματα ομολογιακών εκδόσεων εξασφαλισμένων με εμπορικά ακίνητα (CMBS) & Δάνεια-επί-Δανείων

Αναδοχή Χαρτοφυλακίου και Οικονομικές Επισκοπήσεις/αξιολογήσεις δέουσας επιμέλειας (Due Diligence)

 • Αναδοχή δανείου και αξιολόγηση κινδύνου σε επίπεδο επενδυτή και περιουσιακού στοιχείου
 • Ανάπτυξη και επεξεργασία χρηματοοικονομικών υποδειγμάτων/μοντέλων (modelling) ταμειακών ροών και αναλύσεις ευαισθησίας (stress testing) χαρτοφυλακίων
 • Πιστοληπτική αξιολόγηση οφειλετών
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και σχεδίων για εξυγίανση, ανάκτηση ή διακανονισμό δανείων και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
 • Πλήρη και εμπεριστατωμένη ανάλυση διαγωνιστικών προσφορών και προετοιμασίες για ενδεχόμενες εξαγορές χαρτοφυλακίου δανείων

Επαναδιαπραγματεύσεις και Αναδιαρθρώσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ΜΕΔ

 • Αξιολόγηση και ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων ελέγχου δανειακών επαναδιαπραγματεύσεων
 • Ανεύρεση εξωτερικού δανεισμού και μετοχικών κεφαλαίων για την χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών, εξοικονόμηση εγγυήσεων και ευκαιρίες αναχρηματοδότησης
 • Διαπραγματεύσεις με δανειολήπτες και πιστωτές
 • Αναδιάρθρωση εκθέσεων χρέους και νομικών προσώπων δανειοληπτών
 • Διαχείριση διαδικασίας εκτέλεσης δικαιωμάτων και δικαστικών αποφάσεων, διορισμός εκκαθαριστών και διαπραγμάτευση με επαγγελματίες αναδιαρθρώσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Επικοινωνήστε μαζί μας
περισσότερα